Skupaj lahko

Program “Skupaj lahko” je namenjen uporabnikom, ki izhajajo iz različnega kulturnega, etničnega, starostnega, verskega ozadja. Govorimo o osebah, katerim je skupna socialna izključenost ter življenje na družbenem robu. Posamezniki, katerim je namenjen program, živijo na pragu revščine v slabih socialnih razmerah, slabših bivalnih pogojih ter nestabilnih finančnih razmerah. V večini gre za (trajno) brezposelne osebe, za prejemnike denarne socialne pomoči, ki so večinoma nastanjeni v bivalnih enotah, neprofitnih stanovanjih ali najemniških stanovanjih. Eden izmed ogrožajočih dejavnikov je tudi funkcionalna ali popolna nepismenost uporabnikov, nedokončana osnovna šola oz. nižja izobrazbena struktura. V primerih, ko gre za družino, vsi ti dejavniki vplivajo tudi na družinsko dinamiko oz. otrokov razvoj, učni uspeh. Izhajajoč iz tega se program osredotoča tudi na delo z otroki oz. s celotno družino. Program je zasnovan tako, da se odziva na potrebe uporabnikov z idejo socialne vključenosti ter socialne aktivacije v ospredju. Skozi preteklo delo smo na terenu opazili, da uporabnikom predstavlja velik izziv komunikacija ter sodelovanje z raznimi institucijami. Tako se v okviru “Skupaj lahko” vidimo tudi v vlogi mostu med uporabniki ter institucijami, v katere so vključeni (CSD, ZD, razvojne ambulante za otroke in mladostnike, vzgojno – izobraževalne institucije, druge nevladne organizacije, ZRSZ, …). Uporabnikom bomo nudili aktivnosti ter uporabljali metode, ki bodo omogočale grajenje odnosa z uporabnikom, podpora bo usmerjena v življenjski vsakdan uporabnika, zagovorništvo, družabništvo, individualno spremljanje uporabnikov, skupinske aktivnosti, celostno delo z družino