Z roko v roki / Zru va du va

Začetki programa »Z roko v roki« segajo v leto 2004, ko smo pričeli z izvajanjem na pobudo MOL.  Program je namenjen Romom in Rominjam, ki živijo na področju MOL. Pretežno gre za skupino ljudi, ki so v preteklosti živeli v barakarskem naselju med Koželjevo in Tomačevsko ulico v Ljubljani in so se v zadnjih letih preselili v neprofitna in tržna stanovanja ter bivalne enote po različnih lokacijah v Ljubljani.
Gre za socialnovarstveni program katerega ključni cilj je socialno vključevanje.
S programom dosegamo vse generacije Romov in Rominj in skupaj z njimi na čim bolj dostopen način odgovarjamo na njihove potrebe, težave in stiske znotraj skupnosti ter skupaj z njimi na različne načine dosegamo socialno vključevanje v širšo lokalno skupnost.
Težave uporabnikov izhajajo iz njihove socialne izključenosti, nepismenosti in pogoste izkušnje z diskriminacijo. Program zato poteka po načelih vključevanja, etnično občutljivega in protirasističnega dela ter upoštevajoč človekove življenjske izkušnje.
Velik del programa je namenjen otrokom, v skupini odraslih oseb pa smo še posebej pozorni na ženske, saj jih prepoznavamo kot ranljivejše, ker so pogosto žrtve nasilja in imajo tako znotraj družine kot znotraj in zunaj svoje skupnosti zelo malo družbene moči.
Skozi program preko odgovarjanja na potrebe tako zagotavljamo: zagovorništvo, pomoč pri branju in urejanju osebne dokumentacije, čustveno oporo, spremstvo, informiranje, spodbujanje k vključevanju v različne sisteme (zdravstveni, socialni, šolski), pomoč pri reševanju težav, opolnomočenje, pogumljanje itn. V programu zaposleni počnemo vse, kar prispeva k uresničevanju potreb uporabnic in uporabnikov.
Del programa pa namenjamo sodelovanju z različnimi institucijami in organizacijami (JSS MOL, CSD-ji, šole, vrtci, policija, Fakulteta za socialno delo, ZRSZ, zdravstveni domovi, nevladne organizacije s področja preprečevanja trgovanja z ljudmi, spolnih zlorab in nasilja itn.), saj le tako lahko dosežemo cilje socialnega vključevanja.

Začetku programo >>Zru va du va<< seginen du bers 2004, ki jesmo pučmijam izvajalci lenca pu pobuda MOLU.Programu hilo namenimbe Romenge i Romnjenge, ki živinen pu področji MOLU. Pritežno đal šu skupina gađje, ki  živinene du purane cajti du barakengaru naselji mrško Koželjevo i Tomačevsko ulico du Ljubljana i ki pe du zadno bers prselinde du neprofitno i tržno stanovanij i bivalno enote pu različno lokacijah du Ljubljana.
Đal šu socialnovarstveno programu save vključovini cili hilo socialno vključovanji.
Programo leha doseginam sa generacije Roma i Romnja i skupa lenca pu čim hede dostopno načinoo odgovorinam pu lengare potrbe, težave i stiske andrijal skupnosti i skupa lenca pu različno nacinu doseginam socialno vklučovanji du širako lokalno skupnost. Težave uporabnikov izhajovinen zru lengare socialno izklučenost, nepismenosti i pogust deskriminacijo laha. Programo šu dova prasti pu načelih vklučovanji, etnično občutlivo i protirasističnega buti i upoštejevini manušengare življensko izkušnje.
Baru deli programo hilo namenimbe čhavorenge, du skupina odraslo osebe pa hinjamo još posibi pozorno pu đuvlja, sel len prepinđaren sar ranibe, ki hile pogusto žrtvi nasilij i hilo len đoka andrijal družina sar andrijal i avrijal lengaro skupnosti zelo hari družbeno moči.
Skuz programo čezu odgovarjanji pu potrbe đoka zagotovinam:zagovorništo, pomoči zu branji i kerbe osebno dukomentacije, čustveno opora, spremstvo, informiranji, spodbujanji ku vključevanji du različno sistemja (zdravstveno, socialno, šolsko), pomoči zu rešimbe težava, upolnomočenji, pogumlanji itn. Du programo zaposlimbe počminam sa, so del ku uresničevanji potrebe uporabnica i uporabniku.
Deli programo pa nameninamo sodelovanji z različno ilustracije lenca i organizacija (JSS MOL, CSD-ji, šola, vrtec, sese, Fakulteta šu socialno delo, ZRZS, zdravstveno domu, nevladno organizacija zru področji preprečevanji trgovanja gađenca, spolno zlorabe i nasilji itn.), sej hilo đoka lako dosežinam cilji socialno vključevanji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja