O nas

Društvo Mozaik – društvo otrok v svoje dejavnosti vključuje otroke, mladostnike in njihove starše ter ostale odrasle osebe, ki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij. Pod pojmom skupine iz depriviligiranih okolji gre razumeti predvsem Rome, migrante, prosilce za mednarodno zaščito, ljudi brez statusa, osebe s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite ter ostale, ki pri nas poiščejo pomoč. Vse omenjene društvo vključuje v svoje socialnovarstvene in mladinske programe ter projekte. Glavni cilj dela s skupinami, ki jih označujemo s pojmom depriviligirane, je socialno vključevanje v širše družbeno okolje in preseganje diskriminacije. Društvo izvaja dejavnosti na več nivojih: delo z uporabnikom, s skupino ali družino, s skupnostjo, z organizacijami in institucijami ter aktivistično delo. V aktivnosti se aktivno vključujejo tudi prostovoljci in praktikanti.

Društvo Mozaik – čhavorano društvo du mro dijavnosti vklučovini čhavoren, ternipe i lengari starši i ostalo odraslo osebe, ki aven zru socialno depriviligiranih okolij. Stolo pojmu skupine zru depriviligiranih okolij đal razumini glu sa Roma, migranti, mangen šu mednarodno zaščito, gađe brezu statusu, osebe s priznano statuso begunci al subsidiarne zaščite i ostalo, ki zu mende roden pomoči. Sa omenimbe društvja vključovini d umro socialnovarstveno i terno programi i projekti. Glavno cili družbeno okolij i priseganji diskriminizacije. Društvo izvajini  dijavnosti pu buteri nivojih: delo uporabniku leha, skupinaha al družinaha, skupnosti laha, organizacijo laha i institucijo laha i aktivistično delo. Du aktivnosti pe aktivno vklučovinen tud prostovolci i praktikanti.